WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin świadczenia usług płatniczych drogą elektroniczną przez Akademia Mieszkanicznika będąca częścią Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik".

§1 – Postanowienia ogólne:


1. Regulamin opublikowany jest na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez Akademię Mieszkanicznika będąca częścią Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-640, przy ulicy Mokotowska 1 (12 p.) NIP 725-205-72-85, numerze REGON 101346996, KRS 0000408329(„Usługodawca”).


2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).


3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej http://akademiamieszkanicznika.pl.


4. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.


5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.


6. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.


7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.


§2 – Definicje:


Użytkownik – każda osoba korzystająca z zawartości strony http://akademiamieszkanicznika.pl i nabywająca bilet za pomocą formularza rejestracyjnego i płatności on-line.


Szkolenie – jednodniowe lub dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w Warszawie,


Bilet – jest to potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w danym szkoleniu organizowanym z ramienia Akademii Mieszkanicznika. Bilety na szkolenie są biletami na okaziciela i wysyłane są w formie elektronicznej.


Dowód Zakupu – bilet lub paragon fiskalny albo inny dokument potwierdzający zakup biletu, np.: wydruk z karty kredytowej lub potwierdzenie mailowe.


Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 17:00. email: akademia@mieszkanicznik.org.pl.


Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.


Organizator – Akademia Mieszkanicznika będąca częścią Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik", z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-640, przy ulicy Mokotowska 1 (12 p.). NIP 725-205-72-85, numerze REGON 101346996, KRS 0000408329 posługująca się adresem mailowym: akademia@mieszkanicznik.org.pl, prowadząca organizację oraz sprzedaż i dystrybucję biletów na szkolenia stacjonarne odbywające się na terenie Polski.


Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w szkoleniu, które ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny jest na stronie internetowej Obiektu.


§3 – Rodzaje Usług:


Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

a. sprzedaż biletów na szkolenia stacjonarne odbywające się na terenie Polski;

b. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;c. prowadzenie w ramach strony akcji marketingowych, konkursów oraz akcji promocyjnych


§4 – Zawarcie Umowy o świadczenie Usług:


1. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 1, §3 Regulaminu, dostępnych poprzez stronę, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 2, §4 Regulaminu.


2. W celu korzystania z Usług Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 44 lub wyższej, Safari S9 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.


3. W celu skorzystania z Usługi kupna biletu na szklenie „Rentowna Nieruchomość” w dniu 3 marca 2018r. konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję", oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi. Następnie należy wysłać formularz poprzez klikniecie odpowiedniego przycisku na stronie i opłacić zamówienie za pomocą systemu płatności internetowych tpay.com. Z regulaminem płatności operatora można zapoznać się na stronie https://secure.tpay.com/partner/pliki/tpay-owu-pl.pdf


4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3, §4 Regulaminu.


5. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:


a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,

b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.


6. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.


§5 – Zamówienie biletu:


1. W celu założenia zamówienia i zakupu biletów na stronie http://akademiamieszkanicznika.pl. Użytkownik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:


a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) numer telefonu;

d) nazwa firmy (jeżeli użytkownik chce otrzymać fakturę VAT).


2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnIe wpisane przez Użytkownika dane. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.


3. Użytkownik dokonując rezerwacji biletu wybiera kategorię biletu. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu na stronie pod adresem http://rejestracja.akademiamieszkanicznika.pl określonej ilości biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia.


4. Bilet uprawnia do wejścia na szkolenie określoną przy zakupie ilość osób przez cały czas jej trwania. W przypadku braku informacji na bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo wejść na szkolenie, bilet uprawnia do wejścia tylko jedną osobę.


5. Po złożenia zamówienia na bilet, Użytkownikowi przesyłany jest on drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w formie pliku PDF, do wydrukowania. Odbywa się to tego samego dnia, co zaksięgowanie płatności na koncie lub najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.


6. Płatność za bilet dokonywana jest za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych tpay.com (zgodnie z regulaminem tego serwisu https://secure.tpay.com/partner/pliki/tpay-owu-pl.pdf) lub innego pośrednika płatności internetowych. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.


7. Organizator zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być czasowo niedostępne w szczególności z uwagi na czas, jaki pozostał do rozpoczęcia szkolenia i/lub z warunków przekazanych przez Organizatora. Wszelkie informacje na temat dostępnych form płatności za bilety będą podane na stronie http://rejestracja.akademiamieszkanicznika.pl.


8. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.


9. Po dokonaniu wyboru rodzaju i ilości biletów oraz sposobu płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia biletu, sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika na stronie danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „KUP BILET”. Po zaakceptowaniu warunków nabycia biletu, Organizator przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.


10. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z § 5 pkt. 8, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.


11. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z § 5 pkt. 8, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrany bilet/bilety będą wciąż dostępne.


12. W momencie, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę VAT za zakupiony bilet, powinien w procesie składania zamówienia zaznaczyć pole „Chcę fakturę VAT” i wypełnić prawidłowo wszystkie pola znajdujące się poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zaznaczy pola „Proszę o wystawienie faktury VAT” może w terminie siedmiu dni od dnia dokonania płatności wystąpić o wystawienie faktury VAT za pomocą adresu akademia@mieszkanicznik.org.pl, przesyłając dane firmowe niezbędne do wystawienia dokumentu.


13. Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy: 


a) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;

b) Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;

c) Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;

d) Bilet nie został opłacony w terminie określonym w §5 pkt.8;


14. We wskazanych przypadkach Organizator jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania. 


15. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Niemniej jednak Organizator przyznaje Użytkownikowi będącemu konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających ("Okres Karencji"), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: akademia@mieszkanicznik.org.pl (,,Rozwiązanie Umowy''). W takiej sytuacji Organizator zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) dni roboczych


§6 – Własność intelektualna:


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze szkoleniem są i pozostają własnością Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Użytkowania w szkoleniu, żadne prawa własności intelektualnej Organizatora nie są przenoszona na Użytkownika.


2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Użytkownikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Użytkownikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora lub osób trzecich.


3. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.


§7 – Dane osobowe:


1. Administratorem danych udostępnionych przez Użytkowników na stronie http://rejestracja.akademiamieszkanicznika.pl jest Akademia Mieszkanicznika będąca częścią Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-640, przy ulicy Mokotowska 1 (12 p.). NIP 725-205-72-85, numerze REGON 101346996, KRS 0000408329. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.


2. Administrator danych przetwarza udostępnione przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)


3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia Usług, w celach reklamacyjnych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych administratora danych. W celu świadczenia usług dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość korzystania z nich. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.


4. Użytkownik wyraża zgody na: przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych administratora danych, na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z administratorem danych oraz na otrzymywanie poprzez udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od administratora danych.


5. Usługodawca może udostępnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.


6. W trakcie szkolenia będą robione fotografie, nagrania audio oraz nagrania video. Użytkownik wyraża zgodę nieodpłatne wykorzystywanie wyżej wymienionych materiałów przez Akademia Mieszkanicznika będąca częścią Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik", jak również akceptuje sytuację, że może znaleźć się na tych zdjęciach i nagraniach.


§8 – Postępowanie reklamacyjne:


1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie na adres: Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-640, przy ulicy Mokotowska 1 (12 p.). NIP 725-205-72-85, numerze REGON 101346996, KRS 0000408329 z dopiskiem „Akademia Mieszkanicznika - Reklamacja”.


2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca szkolenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji w wiadomości e- mail. W przypadku odwołania konferencji, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany biletu na inny lub zwrotu kwoty należności, zgodnie z postanowieniami §8.


3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie wraz z podpisem osoby składającej reklamację.


4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.


§9 – Postanowienia końcowe


1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu oraz wpłata na konto Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Wszelkie uwagi dotyczące strony i jej działania należy kierować na adres poczty elektronicznej akademia@mieszkanicznik.org.pl.


3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Rozumiem i akceptuję fakt, że treść szkolenia oraz jego forma są wartością intelektualną chronioną prawami autorskimi zgodnie z wcześniej wymienioną ustawą, dlatego też Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" nie udziela zgody uczestnikom kursu na nagrywanie seminarium w jakiejkolwiek formie:a) ani w całości, ani we fragmentach,b) ani w formie audio ani w formie video.Zgłoszenie udziału w szkoleniu oraz wpłata na konto Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu "KUP BILET” zostaniesz przeniesiony do serwisu płatności tpay.com.
Po dokonaniu płatności uzyskasz bilet na szkolenie "Rentowna Nieruchomość", które odbędzie się w dniu 3 marca 2018 r.